Σύστημα Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων σε Τοπικό Επίπεδο

Βασική φιλοσοφία των τοπικών κέντρων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών

Θέμα: Περιβαλλοντική Διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών με ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από το 100% του συνόλου των απορριμμάτων και αποβλήτων διαχωρίζονται σε:

• 20% οργανικά απορρίμματα που μπορούν να κομποστοποιηθούν τοπικά η να μεταφέρονται σε ΧΥΤY.
• 80% ανακυκλώσιμα απορρίμματα/υλικά, μπορούν να διαχειρίζονται τα ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με ανταποδοτικότητα χωρίς να μεταφέρονται σε ΧΥΤY η εργοστάσια που θα υπάρχουν σε μεγάλες αποστάσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω το περιβάλλον.

Το παρακάτω σκίτσο δείχνει παραστατικά τα παραπάνω.
maketa_recycle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΦΕΛΗ

• Ευαισθητοποίηση των τοπικών κατοίκων στη διαχείριση απορριμμάτων με κίνητρο την ανταποδοτικότητα (οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία) και καθαρότερο περιβάλλον χωρίς σκουπίδια και κάδους σκουπιδιών που στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται “ μικρές χωματερές” προκαλώντας ρύπανσης και μόλυνσης.
• Μείωση του κόστους διαχείρισης και μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλες περιοχές που η απόσταση ανεβάζει το κόστος και επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον.
• Κοινωνική ευθύνη

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

YouTube Preview Image

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Μαζική ενημέρωση από τον τοπικό Δήμο στους κατοίκους μέσω φυλλαδίων στους λογαριασμούς ύδρευσης, αφίσες και τοπικές συγκεντρώσεις. Ενημέρωση μέσω των σχολείων και των προγραμμάτων “δια βίου μάθησης” όπου πλέον έχει την αρμοδιότητα η τοπική αυτοδιοίκηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ σε συνεργασία ΕΕΠΦ
Παροχή μικρών κάδων για την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στα νοικοκυριά από την δημοτική αρχή1ον Παράδοση στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
του ανακυκλώσιμου υλικού από τους κατοίκους που θα έχουν ανταποδοτικότητα.

2ΟΝ Παραλαβή του ανακυκλώσιμου υλικού από συνεργεία της δημοτικής αρχής, χωρίς ανταποδοτικότητα.
Συμμετοχή κατοίκων
Επίσκεψη των κατοίκων και σχολικών ιδρυμάτων στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ για ενημέρωσης και δράσεις